Algemene voorwaarden


Dienstverlening Jouw online onderneming


Voor wat betreft de (online) cursussen, trajecten en trainingen, workshops, activiteiten/evenementen, freelance opdrachten gelden de algemene voorwaarden zoals hier omschreven. 


De éénmanszaak Jouw online onderneming - Liesbet Selleslags heeft haar maatschappelijke zetel in de Bergstraat 3 2r, 2547 Lint. Zij werkt onder ondernemingsnummer BE0824 169 309. De commerciële benaming waaronder zij professioneel actief is, is Jouw online onderneming.


De éénmanszaak Jouw online onderneming - Liesbet Selleslags biedt voornamelijk technische & strategische ondersteuning aan ondernemers in de vorm van advies, coaching, (online) workshops & trainingen, ...


Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Jouw online onderneming - Liesbet Selleslags en andere partijen. Deze versie dd 3 oktober 2023 vervangt alle voorgaande versies.


Artikel 1 : Inschrijvings – en betalingsvoorwaarden.


1.1. Je inschrijving voor een sessie, workshop, cursus, live dag, retreat, programma/traject of op sociale media betekent dat je de algemene voorwaarden aanvaardt. Deze gelden eveneens voor alle freelance opdrachten die ik uitvoer. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website. Bovendien vink jij jouw uitdrukkelijke akkoord aan bij elke aankoop via mijn webshop.


Voor Liesbet Selleslags verlopen alle inschrijvingen via e-mail, de website of andere sociale media kanalen zoals Facebook, Instagram, LinkedIn. 


1.2. Liesbet Selleslags aanvaardt, naast e-mail, ook inschrijvingen via (opsomming is niet exhaustief) Facebook & Instagram Messenger. Dat betekent uiteraard ook dat een inschrijving/ bestelling op deze manier altijd, indien niet gratis aangeboden, de verplichting tot betaling met zich meebrengt. Een inschrijving is pas definitief na aanvaarding door Liesbet Selleslags.


1.3. De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.


1.4. Indien de Klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de Consument wordt verzonden indien de schuldeiser een KMO is. 


Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 

  • 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro;
  • 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is;
  • 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is.

Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze termijn niet heeft betaald. Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.


De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.


1.5. Bij een betaling in termijnen worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, dient de factuur volledig te zijn voldaan vóór aanvang van de workshop, cursus, live dag, retreat of programma/traject. Bij het niet nakomen van de betalingstermijnen wordt het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.


1.6. Volg je van een traject met meerdere sessies of maak je gebruik van een urenpakket dan heeft deze steeds een geldigheidsduur. Deze staat vermeld op de salespagina van het product van je aankoop. Niet opgenomen sessies of uren kunnen niet opgenomen worden na deze vervaldatum & worden niet terugbetaald. 


1.7. De factuur wordt altijd verstuurd via e-mail samen met een link naar deze algemene voorwaarden.. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.


Artikel 2: Prijszetting


2.1. Wanneer je opteert om te werken met een uurtarief ontvang je op het einde van de maand een factuur met een overzicht van mijn gepresteerde uren. 


2.2. Een 10-uren pakket vervalt na 3 maanden. De niet opgebruikte uren worden niet terugbetaald. 


2.3. Een abonnement kan bij een minimum van 8 uur per maand.
- Heb je minder uren nodig dan je vooraf dacht? Dan passen we de uren vanaf de eerste dag van de volgende facturatieperiode met inachtname van de minimumgrens van 8 uur. 
- Heb je uitzonderlijk toch maar uren nodig? Dan betaal je per begonnen kwartier aan het uurtarief van je abonnement. 
- Niet opgebruikte uren op het einde van de maand worden niet terugbetaald. 
- De minimumperiode van een abonnement is 3 maanden & kan vanaf dan maandelijks opgezegd worden.


2.4. Mijn gepresteerde uren worden bijgehouden in Toggle. Deze worden afgetopt per begonnen kwartier.


2.5. Alle prijzen zijn alleen geldig tijdens kantooruren (dus niet tijdens weekends of op feestdagen), tenzij we anders overeenkomen.


2.6. Alle prijzen worden weergegeven excl BTW & exclusief domeinnaam, hosting, betalende licenties, plugins & online tools indien nodig.


2.7. Prijsveranderingen zullen van tevoren worden aangekondigd op de website & via mail. Indien er binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst met jou de prijs wordt verhoogd, mag jij de overeenkomst ontbinden.


Artikel 3: Verkoop op afstand/verkoop op het internet


3.1. De klant heeft altijd het recht om zijn/haar wettelijke rechten die hij/zij kan putten uit een verkoop op afstand in te roepen. Dit impliceert dat een klant ten allen tijde tot 14 dagen na aankoop kosteloos kan afzien van de aankoop. Dit gebeurt schriftelijk en kan gericht worden tot de gekende adressen (post en email).


3.2. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website of andere kanalen) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden of toegang tot een online academie). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden.


Artikel 4 : Stopzetting samenwerking / annulering door de klant


4.1. Een annulering gebeurt bij voorkeur per email, maar kan uitzonderlijk ook via andere communicatiemiddelen als een Facebook bericht aan de Facebook pagina of via Instagram. 


4.2. Bij het vroegtijdig stopzetten of annulering, door de klant, van een workshop, cursus, live dag, retreat of programma/traject gelden volgende annuleringstermijnen:

  • Annuleert een klant tot 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant 50% verschuldigd van het totaalbedrag. 
  • Annuleert de klant minder dan 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd.

Bij annulering is het mogelijk, zonder extra kost, een andere persoon de plaats van de klant te laten innemen.

4.3. Indien de klant tijdens een workshop, cursus, live dag, retreat of programma/traject beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen of indien er gekozen werd voor een abonnement. Dit geldt voor alles georganiseerd door Liesbet Selleslags.


4.4. Abonnementen kunnen tot 7 kalenderdagen voor de vernieuwing worden opgezegd met een mailtje naar de gekende mailadressen. Indien je deze termijn niet respecteert, ben je een bijkomende termijn abonnementsgeld verschuldigd & blijf je ook toegang behouden (indien van toepassing).


4.5. Wanneer de klant een persoonlijke sessie, workshop, live dag of programma /traject minder dan 24 uur voor de aanvang ervan annuleert, dan wordt deze sessie volledig in rekening gebracht & kan deze niet op een ander moment ingehaald worden.

Artikel 5: Stopzetting samenwerking / annulering door Liesbet Selleslags


Bij annulering door Liesbet Selleslags wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulering kan voorkomen als er niet voldoende deelneemsters zijn of wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht verzet worden. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik Liesbet Selleslags hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 6 : Gebruik online academie


6.1. Bij gebruik van de online academie krijgt de klant persoonlijk toegang. Indien er een besloten Facebook groep als extra dienst beschikbaar is, krijgt de klant ook daar persoonlijk toegang toe. Persoonlijk betekent uitsluitend bestemd voor de klant. 


Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze linken aan anderen, het delen van de login, het delen van de inhoud van de online academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Liesbet Selleslags, onrespectvol /discriminerend taalgebruik...) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd.


6.2. Liesbet Selleslags behoudt zich het recht voor de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten. Liesbet Selleslags behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.


Artikel 7 : Klachten


71. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na workshop, cursus, live dag, retreat of programma/traject.


7.2. De opdrachtgever en/of de cliënt dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.


7.3. De schadevergoeding waartoe Liesbet Selleslags mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de cliënt .


Artikel 8 : Disclaimer


8.1. Coaching is steeds tweerichtingsverkeer. Het is bedoeld om de cliënt in beweging te zetten. De juiste instelling om aan een traject, cursus of programma te beginnen is dan ook belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling & de implementatie van adviezen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.


8.2 Liesbet Selleslags zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dit wil zeggen dat Liesbet Selleslags niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.


8.3. Coaching is niet bedoeld om het werk van de klant over te nemen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.


8.4. Liesbet Selleslags heeft door de jaren heen heel veel kennis vergaart over online ondernemen, de technische tools & strategie die hierbij komt kijken. Daarnaast is zij maatschappelijk assistent, life-, dans- & bewegingscoach, yin yoga teacher, aromatherapeut & Nine Star Ki coach. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid, zij het online of offline.


8.5. Liesbet Selleslags heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst, traject of product te weigeren.


8.6. Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten,… op de websites gemaakt door en van Liesbet Selleslags zijn auteursrechtelijk beschermd. Zo ook de volledige inhoud van de online academie. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken / kopiëren / reproduceren / verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.


Artikel 9: Aansprakelijkheid


De aansprakelijkheid van Liesbet Selleslags is altijd beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".


Artikel 10: Privacy


10.1. Hoe Liesbet Selleslags omgaat met de gegevens van de klant wordt uitdrukkelijk beschreven in deze privacy-verklaring..


10.2. Liesbet Selleslags beheert de gegevens van een klant zoals het een goede huisvader betaamt.


Artikel 11 - Jurisdictie


11.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.


11.2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


11.3. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Jouw online onderneming - Liesbet Selleslags.